Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Εμμένει στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας ο ΑΣ Συκολόγου

Για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η καλλιέργεια της ελιάς στον Συκολόγο Βιάννου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι ελαιοπαραγωγοί – μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών του ΑΣ Συκολόγου εφαρμόζουν το πρότυπο Agro 2 στην καλλιέργεια της ελιάς. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής είναι ήδη ορατά καθώς έχουν εξορθολογιστεί οι καλλιεργητικές πρακτικές στο σύνολό τους.

Κατά την τελευταία περίοδο εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης συμμετείχαν 97 παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν περίπου 2800 στρέμματα ελαιώνων

Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου είχαν συστηματική επίβλεψη και καθοδήγηση στις καλλιεργητικές πρακτικές που εφάρμοσαν, από γεωτεχνικό σύμβουλο. Επιπλέον, συμμετείχαν σε ειδικές συναντήσεις με αντικείμενο την ενημέρωσή τους αναφορικά με τον τρόπο τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2

Σημειώνεται ότι οι εφαρμοζόμενες πρακτικές είναι απόλυτα σύμφωνες και με τις προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί για την παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου Agro 2 επιβεβαιώθηκε μέσω επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο οποίος και απένειμε για μια ακόμη χρονικά το σχετικό πιστοποιητικό στην Οργάνωση Παραγωγών ελαιολάδου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Συκολόγου

Η εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος εργασίας 2018-2021 που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΟΕΦ ΑΣ Συκολόγου.

Επιστροφή